Yojiro Imasaka, ‘Blue Bayou #2’, 2016, MIYAKO YOSHINAGA