Yojiro Imasaka, ‘Blue Bayou #8’, 2016, MIYAKO YOSHINAGA