Yojiro Imasaka, ‘Trade Winds 01’, 2017, MIYAKO YOSHINAGA