Yojiro Imasaka, ‘Trade Winds 02’, 2017, MIYAKO YOSHINAGA