Yoko Ikeda, ‘1006-03 Kyoto City, Kyoto Prefecture’, 2013, IBASHO