Yoko Ono, ‘Wish Tree’, 1996-2015, Monnaie de Paris
Yoko Ono, ‘Wish Tree’, 1996-2015, Monnaie de Paris
Yoko Ono, ‘Wish Tree’, 1996-2015, Monnaie de Paris
Yoko Ono, ‘Wish Tree’, 1996-2015, Monnaie de Paris
Yoko Ono, ‘Wish Tree’, 1996-2015, Monnaie de Paris
Yoko Ono, ‘Wish Tree’, 1996-2015, Monnaie de Paris