Yoriko Yoshida, ‘Shishikoma-Standing’, 2009, Japigozzi Collection

About Yoriko Yoshida