Yoshida Hiroshi, ‘Approach to Agra  no 3’, 1932, Ronin Gallery