Yoshishige Furukawa, ‘C-4’, 1975, Maus Contemporary