Yoshishige Saito, ‘Continuation 3’, 1987, Peder Lund