Yoshitomo Nara, ‘Doggy bookends’, 2002, EHC Fine Art: Essential Editions III
Yoshitomo Nara, ‘Doggy bookends’, 2002, EHC Fine Art: Essential Editions III
Yoshitomo Nara, ‘Doggy bookends’, 2002, EHC Fine Art: Essential Editions III