Yoshitomo Nara, ‘Mori Girl candle’, 2017, EHC Fine Art: Essential Editions III
Yoshitomo Nara, ‘Mori Girl candle’, 2017, EHC Fine Art: Essential Editions III
Yoshitomo Nara, ‘Mori Girl candle’, 2017, EHC Fine Art: Essential Editions III