Yoshitomo Nara, ‘o.T.’, 2002, Christie's
Yoshitomo Nara, ‘o.T.’, 2002, Christie's
Yoshitomo Nara, ‘o.T.’, 2002, Christie's
Yoshitomo Nara, ‘o.T.’, 2002, Christie's
Yoshitomo Nara, ‘o.T.’, 2002, Christie's