Yoshitomo Nara, ‘Shinning Doggy Black’, 2015, Dope! Gallery
Yoshitomo Nara, ‘Shinning Doggy Black’, 2015, Dope! Gallery
Yoshitomo Nara, ‘Shinning Doggy Black’, 2015, Dope! Gallery
Yoshitomo Nara, ‘Shinning Doggy Black’, 2015, Dope! Gallery