Yoshitoshi Mori, ‘Child Emperor Antoku Fleeing From Kyoto’, 1973, Ronin Gallery