Yousuf Karsh, ‘Ernest Hemingway’, 1957, Huxley-Parlour