Yousuf Karsh, ‘Martha Graham’, 1948, Huxley-Parlour