Yu Han Xi, ‘A Young Boy ’, 2016-2015, Yang Gallery