Yu-ichi Inoue, ‘Hana (flower, mandarava in sanskrit, heavenly blossom)’, 1970, Shibunkaku