Yu-ichi Inoue, ‘Haru no yo no/ yute no kakehashi/ todae shite/ mine ni wakaruru/ yokogumo no sara (CR78203)’, 1978, Erik Thomsen