Yu-ichi Inoue, ‘Ryōshō (to go beyond the earth and reach heaven)’, 1978, Shibunkaku