Yu Nancheng, ‘ Peony Blossoms III’, 2016, Ode to Art