Yuan Yuan, ‘A Little Bit Lonely I’, 2013, Edouard Malingue Gallery