Yuan Yunsheng, ‘Dunhuang Sketch No. 7’, 1981, China Institute Gallery

Inspired by Dunhuang: Re-creation in Contemporary Chinese Art, China Institute Gallery, 2013-14

About Yuan Yunsheng