Yuji Honbori, ‘Jikoku-ten (Four Heavenly Kings)’, 2013, Nanzuka