Yuji Honbori, ‘Manjusri’, 2013, Nanzuka

About Yuji Honbori

Japanese, b. 1958, Kobe, Japan, based in Kobe, Japan

Solo Shows on Artsy

2013