Yukiko Suto, ‘Kindergarten (幼稚園 )’, 2015, Take Ninagawa