Yukiya Izumita 泉田之也, ‘Bowl with two different glazes ’, 2018, Ippodo Gallery