Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery
Yuko Kimura, ‘Sample Book IV’, 2016, Cavin Morris Gallery