Yuko Nasaka, ‘Work NY-60 ’, 1967, Whitestone Gallery