Yun-Fei Ji 季云飞, ‘Water Rising, Feng Jie’, James Cohan