Yusuke Komuta, ‘Tsuru_0041’, 2013, SCAI The Bathhouse
Yusuke Komuta, ‘Tsuru_0041’, 2013, SCAI The Bathhouse
Yusuke Komuta, ‘Tsuru_0041’, 2013, SCAI The Bathhouse
Yusuke Komuta, ‘Tsuru_0041’, 2013, SCAI The Bathhouse
Yusuke Komuta, ‘Tsuru_0041’, 2013, SCAI The Bathhouse