Yves Klein, ‘Table Bleu Klein™ / Klein Blue® Table’, designed 1961, Phillips