Zachary Harvey, ‘Mr. Plant Man’, 2016, University of Chicago