Zak Smith, ‘Still Life with Bill Haydon's Painting’, 2013, Fredericks & Freiser