Zan-Lun Huang 黃贊倫, ‘Double’, 2015, Taipei Fine Arts Museum