Zanele Muholi, ‘Charmain Carrol, Parktown, Johannesburg’, 2013, Stevenson