Zanele Muholi, ‘Palesa, Parktown’, 2016, Stevenson