Zeng Fanzhi, ‘7月22日/ On 22 July ’, 2016, Qiao Space