Meishi (Coal Market) Street, Beijing

About Zeng Li

Chinese, b. 1961, Liuzhou, Guangxi province, China, based in Beijing, China