Zeng Nian, ‘The forest of mountain tops (wanfenglin), Xinli District, Guizhou ’, 2011,  La Galerie Paris 1839

About Zeng Nian

Chinese, b. 1954, based in Paris, France