Zeng Nian, ‘The Yellow Mountain (Huangshan) range. Anhui Province, China’, 2011,  La Galerie Paris 1839

About Zeng Nian

Chinese, b. 1954, based in Paris, France