Zhan Wang 展望, ‘Artificial Rock No. 40’, 2001, Phillips
Zhan Wang 展望, ‘Artificial Rock No. 40’, 2001, Phillips
Zhan Wang 展望, ‘Artificial Rock No. 40’, 2001, Phillips