Zhan Wang 展望, ‘Shanshui Furniture 1 山水家具 1’, 1998-2008, Long March Space