Zhang Chun Hong, ‘Twin Spirits #1 (diptych)’, 2002, Haw Contemporary