Zhang Chun Hong, ‘Twin Spirits #3’, 2005, Haw Contemporary