Zhang Haier, ‘Baisha Village, Guangzhou Province, 1993’, 1993, Blindspot Gallery