Zhang Huan, ‘Dr. Bai Qiuen’, 2007, Gary Tatintsian Gallery