Zhang Hui, ‘Relief Sculpture (Listening no 3)’, 2011, Bernier/Eliades

About Zhang Hui

Chinese, b. 1969, Yinchuan Province, China, based in Beijing, China