Zhang Jian Long, ‘A Solemn Declaration’, 2012, Ode to Art